Konsultacja protetyczna z pantomogramem

shadow
Konsultacja protetyczna z pantomogramem
photo

Konsultacja protetyczna z pantomogramem

Ważne: Cena uzależniona od lokalizacji. Upewnij się, że wybrane miasto jest prawidłowe.

Miasto:
120.00 PLN
150.00 PLN
Ilość:

Musisz zaakceptować postanowienia regulaminu.

Do koszyka arrow

Szczegóły

Kon­sul­ta­cja pro­te­tyczna prze­zna­czona jest dla osób, które mają braki zębowe lub znaczne ubytki w koro­nie zęba nie­na­da­jące się do odbu­do­wa­nia poprzez lecze­nie zacho­waw­cze i wypeł­nie­nia.
W trak­cie kon­sul­ta­cji pro­te­tycznej lekarz po wyko­na­niu bada­nia wewnątrz ust­nego i zdję­cia pan­to­mo­gra­ficz­nego obra­zu­ją­cego stan zębów i tkanki kost­nej zapro­po­nuje moż­li­wo­ści lecze­nia pro­te­tycznego wraz z kom­plek­so­wym pla­nem lecze­nia i kosz­to­ry­sem.

Pro­te­tyka sto­ma­to­lo­giczna to dział sto­ma­to­lo­gii poświę­cony odtwa­rza­niu pier­wot­nych warun­ków zgry­zo­wych po utra­cie zębów natu­ral­nych lub po ich uszko­dze­niu. Do odtwo­rze­nia wyko­rzy­stuje się uzu­peł­nie­nie pro­te­tyczne: stałe (nie­da­jące się usu­nąć z ust), ruchome (dające się usu­nąć) lub kom­bi­no­wane (pro­tezy ruchome połą­czone z uzu­peł­nie­niami sta­łymi za pomocą zasuw, zatrza­sków, rygli lub koron tele­sko­po­wych).
ENEL-MED jako pierw­szy w Pol­sce wpro­wa­dził nową jakość w pro­te­tyce, czyli uzu­peł­nie­nia na tyta­nie oraz korony i mosty w sys­te­mie PROCERA (sys­tem peł­no­ce­ra­miczny, gwa­ran­tu­jący dosko­nałą dokład­ność wyko­na­nej pracy, kolor uzu­peł­nie­nia jest nie do odróż­nie­nia od zębów wła­snych – nawet w świe­tle ultra­fio­le­to­wym). Sto­su­jemy naj­bar­dziej zaawan­so­wane tech­no­lo­gicz­nie roz­wią­za­nia pro­te­tyczne, które umoż­li­wiają odbu­dowę utra­co­nych lub uszko­dzo­nych zębów oraz popra­wie­nie natu­ral­nego układu i este­tyki uzę­bie­nia. Usługi pro­te­tyczne ofe­ro­wane przez ENELMED zapo­bie­gają prze­chy­la­niu i wysu­wa­niu się zębów, zani­ka­niu kości szczęki i żuchwy, utra­cie kolej­nych zębów, scho­rze­niom stawu skro­niowo-żuch­wo­wego oraz pogor­sze­niu wyglądu twa­rzy.

Realizacja usług w oddziałach Grupy enel-med. Usługa ważna rok od daty doręczenia.

POLECANE ARTYKUŁY